Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN STRAATEN B.V.

Artikel 1 DEFINITIES


1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder


Algemene Voorwaarden: de onderstaande bepalingen;

Van Straaten: Van Straaten B.V. statutair gevestigd te Boesingheliede en kantoorhoudende te (2143 CE) Boesingheliede aan het adres Schipholweg 939, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24183377 Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die met Van Straaten contracteert c.q. beoogt te contracteren;

Diensten: alle werkzaamheden die door Van Straaten ten behoeve van de Wederpartij uit hoofde van de Overeenkomst worden verricht;

Goederen: alle goederen die door Van Straaten uit hoofde van de Overeenkomst aan de Wederpartij worden geleverd;

Offerte: elk schriftelijk aanbod van Van Straaten aan de Wederpartij tot het aangaan van een Overeenkomst;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Van Straaten en de Wederpartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop tot het leveren van Goederen en/of Diensten door Van Straaten ten behoeve van Wederpartij.

 

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID


2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van en Overeenkomsten met Van Straaten. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op leveringen van Goederen en/of Diensten die Van Straaten geheel of gedeeltelijk door een derde laat uitvoeren c.q. leveren. De onderhavige voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere of vervolgovereenkomsten tussen Van Straaten en de Wederpartij. De Wederpartij wordt geacht hiermee akkoord te zijn gegaan.

2.2 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door partijen zijn overeengekomen. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk overeengekomen afwijkende bepalingen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien Van Straaten bij een of meer Overeenkomsten met de Wederpartij afwijkt van deze Algemene Voorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking tevens geldt voor eerdere of latere Overeenkomsten tussen Van Straaten en de Wederpartij.

2.4 Indien één of meerdere van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven en treden partijen in overleg om een vervangende bepaling overeen te komen, die aansluit bij de bedoeling die partijen hadden bij het opstellen van het nietige of vernietigde beding.

Artikel 3 OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST


3.1 Alle Offertes van Van Straaten zijn vrijblijvend en zijn gedurende een door Van Straaten                                              aangegeven termijn geldig. Indien Van Straaten geen termijn heeft aangegeven in haarOfferte, zal de Offerte in ieder geval na 30 dagen automatisch komen te vervallen. Alle Offertes kunnen op elk moment door Van Straaten worden herroepen, ook indien de Offerteeen termijn voor aanvaarding bevat.

3.2 Offertes zijn gebaseerd op gegevens die door de Wederpartij zijn verstrekt. DeWederpartij staat er voor in de juiste en van belang zijnde gegevens verstrekt te hebben.

3.3 De van de Offerte deel uitmakende documenten, zoals tekeningen, technische beschrijvingen, gegevens, afbeeldingen, kleuren en dergelijke, zijn zo nauwkeurig mogelijk doch vrijblijvend. Deze worden slechts bij wijze van aanduiding aan de Wederpartij verstrekt en kunnen op geen enkele wijze bindend zijn voor Van Straaten. De betreffende documenten zijn en blijven bovendien (intellectueel) eigendom van Van Straaten.

3.4 Van Straaten kan niet aan haar Offerte worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Er komt pas een Overeenkomst tot stand wanneer door Van Straaten een door de Wederpartij ondertekende Offerte van Van Straaten ontvangt. Wanneer de Offerte door Van Straaten per e-mail is verzonden, geldt dat een Overeenkomst tot stand komt nadat de Wederpartij de Offerte per e-mail aanvaardt.

3.6 Indien de Wederpartij een Offerte aanvaardt, heeft Van Straaten niettemin het recht om haar Offerte binnen 8 dagen na ontvangst van de aanvaarding mondeling of schriftelijk te herroepen, in welk geval tussen partijen geen Overeenkomst tot stand is gekomen.

3.7 Indien in de aanvaarding van de Offerte voorbehouden en/of wijzigingen zijn opgenomen door de Wederpartij, komt de Overeenkomst in afwijking van het hiervoor genoemde niet eerder tot stand dan nadat Van Straaten schriftelijk instemt met deze voorbehouden en/of wijzigingen.

3.8 Indien de Wederpartij mondeling dan wel schriftelijk een bestelling plaatst bij Van Straaten zonder dat deze voorafgegaan is door een schriftelijke Offerte van Van Straaten, komt pas een Overeenkomst tot stand wanneer de bestelling door Van Straaten schriftelijk bevestigd is of wanneer Van Straaten met de uitvoering van de bestelling is begonnen.

Artikel 4 PRIJZEN

4.1 Tenzij anders vermeld, zijn de in een Offerte en/of Overeenkomst vermelde prijzen in Euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsook exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten. Deze heffingen en kosten kunnen door Van Straaten afzonderlijk in rekening worden gebracht.

4.2 In de prijs van de te leveren Goederen zijn uitdrukkelijk niet de kosten van films en litho’s inbegrepen. Deze kosten worden apart bij de Wederpartij in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De films en litho’s gemaakt ten behoeve van de  uitvoering van een Overeenkomst met de Wederpartij blijven het eigendom van Van Straaten.

4.3 De in een Offerte c.q. Overeenkomst vermelde prijzen van de door Van Straaten te leveren Goederen zijn gebaseerd op levering af magazijn Schipholweg 939 te Boesingheliede. Dit houdt feitelijk in: exclusief kosten verband houdende met een eventueel transport van het magazijn van Van Straaten naar het adres van de Wederpartij.

4.4 Van Straaten calculeert de prijzen van de te leveren Goederen en Diensten onder andere op grond van kostprijsfactoren, zoals de inkoopprijs van de te gebruiken grondstoffen en arbeidslonen. Indien een of meerdere kostprijsfactoren na sluiting van de Overeenkomst een wijziging ondergaan, die direct van invloed is op de prijs van de te leveren Goederen en Diensten, is Van Straaten, zolang levering van de Goederen en Diensten nog niet heeft plaatsgevonden, gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. Indien de gewijzigde prijzen meer dan 10% afwijken van de oorspronkelijk overeengekomen prijzen, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst op te zeggen. Van Straaten is in het geval van een opzegging van de Overeenkomst nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding of vergoeding van kosten aan de Wederpartij.

4.5 Van Straaten gaat er bij het doen van Offertes vanuit dat zij haar werkzaamheden zal kunnen uitvoeren onder normale en gebruikelijke omstandigheden. In het geval zich bijzondere omstandigheden voordoen, waardoor Van Straaten extra kosten moet maken, zal Van Straaten hiervan mededeling doen aan de Wederpartij en heeft Van Straaten het recht de extra kosten bij de Wederpartij in rekening te brengen.

4.6 Indien Van Straaten ten behoeve van de Wederpartij werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan door toedoen van de Wederpartij, dan worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig in rekening gebracht. De Wederpartij is verplicht voor betaling daarvan zorg te dragen.

Artikel 5 AANLEVEREN GEGEVENS EN BESTANDEN


5.1 De Wederpartij is gehouden alle gegevens, zaken en bestanden die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijze behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, voor en uiterlijk bij aanvang van de Overeenkomst ter beschikking te stellen in de vorm zoals gewenst door Van Straaten. Bestanden dienen te allen tijde aangeleverd te worden conform de aanleverspecificaties van Van Straaten.

5.2 De Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens, zaken en bestanden.

5.3 Van Straaten heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat de Wederpartij de in artikel 5.1 genoemde informatie en zaken heeft aangeleverd conform de daartoe bestaande voorwaarden en de uit de vertraging en/of het onjuist aanleveren van informatie voortvloeiende kosten aan de Wederpartij in rekening te brengen. De Wederpartij is gehouden de uit de vertraging voortvloeiende schade aan de zijde van Van Straaten te vergoeden.

5.4 Van Straaten zal de door de Wederpartij aangeleverde gegevens, zaken en bestanden gedurende de Overeenkomst zorgvuldig bewaren.

5.5 Het risico ter zake van beschadiging of het teloorgaan van de door de Wederpartij aangeleverde gegevens, zaken en bestanden ligt echter uitdrukkelijk bij de Wederpartij, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Van Straaten. De Wederpartij dient derhalve zelf van al hetgeen zij aanlevert aan Van Straaten een kopie te maken en te behouden en voor wat betreft de aangeleverde zaken een verzekering af te sluiten. De Wederpartij vrijwaart Van Straaten van alle aanspraken van derden verband houdende met beschadiging of het teloorgaan van de door de Wederpartij aangeleverde gegevens, zaken en bestanden.

5.6 Enkel indien de Wederpartij daartoe tijdig verzoekt en voor zover mogelijk, zal Van Straaten de ter beschikking gestelde gegevens, zaken en bestanden aan de Wederpartij retourneren. Indien een dergelijk verzoek van de Wederpartij uitblijft, zal Van Straaten de ter beschikking gestelde gegevens, zaken en bestanden na uitvoering van de Overeenkomst vernietigen.

Artikel 6 UITVOERING OVEREENKOMST EN LEVERING


6.1 Nadat de Overeenkomst tot stand gekomen is en Van Straaten alle relevante gegevens, zaken en bestanden aangeleverd heeft gekregen van de Wederpartij, zal Van Straaten overgaan tot uitvoering c.q. levering van de Diensten en/of Goederen zoals vermeld in de Overeenkomst.

6.2 Alle opgegeven en/of overeengekomen levertijden zijn gebaseerd op gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Van Straaten bekend waren. Deze zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Van Straaten spant zich in om de betreffende levertijden zo veel als mogelijk in acht te nemen, maar enkele overschrijding van een levertijd levert geen tekortkoming op. Vertraging in de levering zal de Wederpartij nimmer het recht geven de Overeenkomst te ontbinden of op enige vorm van schadevergoeding of vergoeding van kosten.

6.3 Van Straaten levert de Goederen in alle gevallen op het moment dat deze gereed zijn aan het adres van haar magazijn. Alle risico’s ter zake van door Van Straaten af te leveren Goederen gaan over op de Wederpartij op het moment dat de aflevering van de Goederen door Van Straaten aldaar plaatsvindt.

6.4 In het geval de Wederpartij wenst dat Van Straaten zorgdraagt voor het transport van de Goederen van haar magazijn naar een door de Wederpartij op te geven adres en Van Straaten daarmee instemt betekent dit niet dat de levering later of op een andere plaats dan vermeld in artikel 6.3 plaatsvindt. Deze Overeenkomst ter zake dit transport betreft een aanvullende afspraak, waarbij geldt dat de kosten van transport en de risico ́s van het transport volledig voor rekening van de Wederpartij komen.

6.5 De Wederpartij dient de Goederen af te nemen op het moment van levering (de datum waarop deze gereed zijn). Van Straaten informeert de Wederpartij dat de productie van de Goederen gereed is. Vanaf het moment van levering is Van Straaten gerechtigd een factuur te sturen voor de geleverde Goederen.

6.6 Van Straaten is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren. De Wederpartij is verplicht deze deelfacturen te betalen overeenkomstig artikel 14 van de Algemene Voorwaarden.

6.7 Indien de Wederpartij weigert om de bestelde Goederen af te nemen, is het Van Straaten toegestaan:

a. de Goederen te leveren door middel van een schriftelijke kennisgeving per e-mail, waarbij de e-mail zal gelden als pakbon van de levering, en in welk geval Van Straaten de Goederen bij haar of een derde zal opslaan vanaf het moment van schriftelijke kennisgeving, hetgeen voor rekening en risico, met inbegrip van het risico op de achteruitgang van de kwaliteit, komt van de Wederpartij; of

b. om over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst, en deGoederen te verkopen en leveren aan (een) derde(n). Indien Van Straaten, in welke vormdan ook, schade lijdt als gevolg van het feit dat de Wederpartij weigert de bestelde Goederen af te nemen, is de Wederpartij aansprakelijk voor deze schade.

6.8 De Wederpartij is gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs van de Wederpartij verwacht kan worden om tijdige levering door Van Straaten mogelijk te maken, bij gebreke waarvan Van Straaten bevoegd is haar leveringsverplichting op te schorten.

Artikel 7 PROEVEN


7.1 Indien Van Straaten voorafgaande aan de definitieve levering van de bestelling van de Wederpartij proeven aan de Wederpartij ter beschikking stelt, is de Wederpartij gehouden deze proeven zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten en gebreken te controleren en Van Straaten binnen bekwame tijd na ontvangst van de proeven mee te delen of de proeven al dan niet goedgekeurd zijn. De Wederpartij mag deze goedkeuring niet op onredelijke gronden onthouden.

7.2 Indien Van Straaten binnen 8 dagen na aflevering van de proeven/printopzetten geen mededeling als genoemd in artikel

7.1 heeft ontvangen, worden de proeven geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 8 MONTAGE

8.1 In het geval de Overeenkomst tevens omvat het plaatsen of bevestigen van de geleverde Goederen, dan geldt het bepaalde in dit artikel 8.

8.2 De Wederpartij garandeert dat eventueel benodigde vergunningen zijn verleend, dat voorts aan alle overige wettelijke vereisten is voldaan en dat, wanneer het plaatsen of bevestigen tevens omvat het aanbrengen van de Goederen aan of op andere zaken, dat deze andere zaken hiervoor geschikt zijn.

8.3 De Wederpartij garandeert dat de ruimte, de inrichting, de installaties, de apparatuur en gereedschappen en alle andere zaken die betrekking hebben op de montage van de geleverde Goederen in goede staat verkeren en geschikt zijn voor de overeengekomen montage.

8.4 De Wederpartij dient voorafgaande aan de montage te onderzoeken of het een en ander aan de voorgaande artikelleden voldoet.

8.5 De Wederpartij neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor haar rekening en vrijwaart Van Straaten volledig van alle schadevorderingen van derden. 

Artikel 9 WIJZIGING OVEREENKOMST


9.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

9.2 Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor de oorspronkelijk overeengekomen prijs en de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering. Van Straaten zal, wanneer dat het geval is, de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf informeren over de nieuwe prijs en uitvoeringstermijn. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

9.3 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Van Straaten gerechtigd om de uitvoering van de oorspronkelijke Overeenkomst op te schorten totdat de Wederpartij schriftelijk akkoord heeft gegeven op de voor de uitvoering van de gewijzigde Overeenkomst opgegeven prijs, uitvoeringstermijn en andere voorwaarden.

9.4 Indien het noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst om de Overeenkomst te wijzigen, is de Wederpartij binnen de grenzen van de redelijkheid gehouden daaraan mee te werken. Indien de Wederpartij weigert binnen een redelijke termijn schriftelijk akkoord te geven ter zake van de door te voeren wijzigingen, heeft Van Straaten het recht de Overeenkomst te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade jegens de Wederpartij. In het geval de Wederpartij de goedkeuring op onredelijke gronden onthoudt, is de Wederpartij - ongeacht of Van Straaten de Overeenkomst beëindigd heeft - gehouden de oorspronkelijk overeengekomen prijs aan Van Straaten te voldoen.

9.5 Zonder daarmee in gebreke te komen met de nakoming van de Overeenkomst, kan Van Straaten een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren Goederen.

Artikel 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD


10.1 Het eigendom van de door Van Straaten aan de Wederpartij geleverde Goederen gaat pas op de Wederpartij over als de Wederpartij alles heeft voldaan inzake hetgeen Van Straaten uit hoofde van alle Overeenkomsten met de Wederpartij en in dat kader verrichte Diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen, zulks binnen de grenzen van artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek.

10.2 Van Straaten raakt zijn (voorbehouden) eigendom niet kwijt indien en/of doordat de Wederpartij van Van Straaten ontvangen Goederen ver- of bewerkt. De Wederpartij gaat bedoelde Goederen in dat geval automatisch houden voor Van Straaten.

10.3 De Wederpartij is nimmer bevoegd onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen te vervreemden (verkopen) of op enige wijze te bezwaren en/of in (ver)bruikleen uit handen te geven, zonder toestemming van Van Straaten, totdat de Wederpartij alles heeft voldaan inzake hetgeen Van Straaten uit hoofde van alle Overeenkomsten met de Wederpartij en in dat kader verrichte Diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen. Dit geldt ook voor de Wederpartij die als tussenhandelaar optreedt.

10.4 Indien de Wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, is Van Straaten gerechtigd om de geleverde Goederen waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Wederpartij of bij derden die deze Goederen voor de Wederpartij houden, weg te (doen) halen. De Wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag of dagdeel dat de Wederpartij deze verplichting niet nakomt van al hetgeen de Wederpartij aan Van Straaten is verschuldigd, onverminderd het recht om nakoming van de in de vorige zin genoemde verplichtingen te vorderen en/of schadevergoeding.

10.5 Voor de op grond van dit artikel teruggenomen Goederen wordt de Wederpartij niet gecrediteerd en de betalingsverplichting, inclusief rente, blijft alsdan eveneens volledig in stand.

10.6 Voorts geldt dat Van Straaten alle zaken levert onder voorbehoud van een stil pandrecht op de Goederen ten gunste van Van Straaten. De Wederpartij krijgt, nadat het eigendomsvoorbehoud is vervallen, de Goederen derhalve in eigendom overgedragen bezwaard met een stil pandrecht ten gunste van Van Straaten. Deze pandrechten strekken tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen Van Straaten uit welke hoofde dan ook van de Wederpartij te vorderen heeft of krijgt. De Wederpartij zal op eerste verzoek van Van Straaten een akte tot vestiging van pandrecht tekenen en deze registreren bij de belastingdienst.

Artikel 11 ONDERZOEKSPLICHT/KLACHTEN


11.1 De Wederpartij is verplicht om binnen 8 dagen na levering van de Goederen en/of Diensten te controleren of de kwantiteit en de kwaliteit daarvan deugdelijk is en voldoet aan de tussen Van Straaten en Wederpartij gesloten Overeenkomst.

11.2 In het geval de Wederpartij een gebrek ontdekt in de kwantiteit en/of de kwaliteit van de geleverde Goederen en/of Diensten, dient de Wederpartij het gebrek onverwijld na ontdekking en niet later dan 8 dagen na levering van de Goederen en/of Diensten schriftelijk kenbaar te maken aan Van Straaten. Indien de Wederpartij aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet had kunnen constateren binnen de hiervoor genoemde termijn (verborgen gebrek), dient de Wederpartij het gebrek binnen 8 dagen na ontdekking daarvan het gebrek, althans binnen 8 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, alsnog schriftelijk te melden bij Van Straaten.

11.3 De in artikel 10.2 genoemde schriftelijke melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten. Daarnaast dient de Wederpartij daarin tevens melding te maken van het factuurnummer en de pakbon behorende bij de levering, zodat Van Straaten zo adequaat mogelijk kan reageren op de klacht.

11.4 In het geval een klacht niet binnen de in artikel 10.2 genoemde termijn is gemeld en/of niet voldoet aan de in artikel 10.3 genoemde vereisten, dan vervallen alle rechten van de Wederpartij ter zake van het geconstateerde gebrek c.q. de geconstateerde tekortkoming van rechtswege.

11.5 Indien een klacht gegrond wordt verklaard, al dan niet door Van Straaten, heeft Van Straaten de mogelijkheid om ofwel (a) het desbetreffende deel van de levering te verbeteren/herstellen of opnieuw aan de Wederpartij te leveren op de leverlocatie van de eerste levering, derhalve af magazijn conform artikel 6.3, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, ofwel (b) om een creditnota aan de Wederpartij te versturen voor het desbetreffende deel van de levering, die vervolgens als geannuleerd wordt beschouwd.

11.6 De Wederpartij is slechts na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Van Straaten gerechtigd om Goederen aan Van Straaten te retourneren. Retourzendingen die niet werden voorafgegaan door een klacht en de daarbij behorende gegevens omtrent de klacht alsmede door een schriftelijke toestemming van Van Straaten zijn niet toegestaan. In het geval de Wederpartij in weerwil van deze bepalingen alsnog de Goederen retourneert dan wel zonder gegronde reden retourneert zal Van Straaten deze Goederen, voor zover deze niet door Van Straaten worden geweigerd, ter beschikking houden van de Wederpartij, hetgeen voor rekening en risico komt van de Wederpartij. Van Straaten houdt deze Goederen zonder dat sprake is van enige erkenning van de juistheid van een aanspraak op een garantie aan de zijde van de Wederpartij. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de Wederpartij.

11.7 Klachten ontheffen de Wederpartij niet van haar betalingsverplichtingen.

Artikel 12 NAKOMING VAN STRAATEN/GARANTIES/TEKORTSCHIETEN


12.1 Van Straaten zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en onder de voorwaarde dat Van Straaten juist wordt geïnformeerd door de Wederpartij voorafgaand en gedurende de uitvoering van de Overeenkomst. Van Straaten zal haar uiterste best doen om de bestelde Goederen in dezelfde hoeveelheid en kwaliteit als door de Wederpartij is besteld af te leveren aan de Wederpartij.

12.2 Mededelingen door of namens Van Straaten met betrekking tot de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen, behandeling in de ruimste zin etc. van de geleverde Goederen worden slechts beschouwd als garanties, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd in de vorm van een garantie (met gebruikmaking van het woord “garantie”) door Van Straaten. Van iedere garantie zijn uitdrukkelijk uitgesloten normale slijtage, waaronder begrepen maar niet beperkt tot geleidelijke verkleuring en glansvermindering en het krimpen van materiaal door temperatuurschommelingen en iedere vorm van schade die de Wederpartij zelf heeft veroorzaakt, op welke wijze dan ook.

12.3 Wanneer de door Van Straaten geleverde Goederen overeenkomen met de goedgekeurde proef en/of de Wederpartij de geleverde Goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen heeft, heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd, staat vast dat Van Straaten de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

12.4 Geringe afwijkingen ten aanzien van kwaliteit, kleur, grootte, gewicht, afwerking, design, enz., die worden geacht te zijn toegestaan in de markt of technisch niet te voorkomen alsook normale slijtage van de geleverde Goederen, vormen nimmer een grond voor een tekortkoming aan de zijde van Van Straaten.

12.5 Indien de geleverde Goederen aan de Overeenkomst voldoen, maar niet geschikt blijken te zijn voor het doel waarvoor de Wederpartij deze wenst te gebruiken, komt dit voor risico van de Wederpartij. Dit levert geen tekortkoming aan de zijde van Van Straaten op.

Artikel 13 OVERMACHT 


13.1 Onder overmacht ex artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Van Straaten geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Van Straaten niet in staat is zijn verplichtingen na te komen dan wel waardoor het voor Van Straaten dermate onmogelijk bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar is dat nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Van Straaten verwacht kan worden. Werkstakingen in het bedrijf van Van Straaten of van derden dienen in ieder geval daaronder te worden begrepen, alsook extreme weersomstandigheden, machinebreuk, machinestoring, storingen in de levering van energie en de omstandigheid dat Van Straaten een prestatie, die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt. Van Straaten heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Van Straaten zijn verbintenis had moeten nakomen.

13.2 Van Straaten kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is zowel Van Straaten als de Wederpartij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade en/of kosten aan de andere partij.

Artikel 14 BETALING

14.1 Van Straaten bepaalt de betalingsvoorwaarden. Het staat Van Straaten vrij een aanbetaling te verlangen, alvorens zij aanvangt met de uitvoering van de Overeenkomst.

14.2 Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van al hetgeen de Wederpartij verschuldigd is aan Van Straaten betaald te worden binnen 30 dagen na de factuurdatum. De valutadatum op bankafschrift is bepalend en wordt aangemerkt als betalingsdag.

14.3 Indien de Wederpartij bezwaren heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient de Wederpartij deze bezwaren binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Van Straaten kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan.

14.4 De Wederpartij is niet gerechtigd haar verplichtingen jegens Van Straaten op te schorten en/ of te verrekenen met een eigen vordering op Van Straaten.

14.5 Indien de Wederpartij de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de Wederpartij automatisch in verzuim. De Wederpartij is over hetgeen hij/zij alsdan verschuldigd is vanaf de verzuimdatum een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt.

14.6 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Van Straaten moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op een bedrag van 15% van het betrokken bedrag met een minimum van 200 euro exclusief BTW.

14.7 Indien Van Straaten schade lijdt als gevolg van de weigerachtige betaling door de Wederpartij, in welke vorm dan ook, is de Wederpartij aansprakelijk voor deze schade.

14.8 Betalingen van de Wederpartij strekken allereerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oudere vorderingen voor nieuwe gaan.

14.9 Indien het Van Straaten wenselijk voorkomt en in ieder geval als de Wederpartij in gebreke is met enige betalingsverplichting uit welke hoofde dan ook, is Van Straaten gerechtigd na het aangaan van een Overeenkomst in afwijking van de overeengekomen betalingsregeling betaling vooraf te verlangen dan wel een zekerheidsstelling voor de betalingsverplichtingen van de Wederpartij. De Wederpartij dient op eerste verzoek van Van Straaten daaraan gehoor te geven.

14.10 Indien de Overeenkomst met meer dan een Wederpartij is gesloten, dan zijn alle Wederpartijen hoofdelijk gehouden tot nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

Artikel 15 VREES NIET NAKOMING

15.1 Indien na het sluiten van de Overeenkomst Van Straaten ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij een van de verplichtingen niet, niet juist en/ of niet tijdig zal nakomen, waarvan onder meer sprake is in geval van faillissement of surseance van betaling of wanneer een aanvraag tot één van deze maatregelen ten aanzien van de Wederpartij aanhangig is, of in geval een besluit tot ontbinding of fusie van de Wederpartij is genomen of indien conservatoir of executoriaal beslag op enig deel van het vermogen van de Wederpartij is of wordt gelegd, ofwel de Wederpartij enige betalingsverplichting jegens Van Straaten niet nakomt, worden alle betalingsverplichtingen van de Wederpartij jegens Van Straaten uit welke hoofde dan ook direct en volledig opeisbaar. Van Straaten is gerechtigd onmiddellijke betaling van deze opeisbare vorderingen te verlangen dan wel een zekerheidsstelling ter zake deze opeisbare vorderingen.

15.2 Van Straaten is in dat geval bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Wederpartij op te schorten, totdat betaling en/of zekerheidsstelling van alle betalingsverplichtingen heeft plaatsgevonden. Indien Van Straaten daartoe overgaat, is zij op geen enkele manier gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op een of andere wijze ontstaan aan de zijde van de Wederpartij.

15.3 De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit aan de zijde van Van Straaten.

Artikel 16 BEËINDIGING


16.1 Alle tussen Van Straaten en de Wederpartij gesloten Overeenkomsten kunnen door Van Straaten zonder rechterlijke tussenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang worden opgezegd door en met een enkele schriftelijke mededeling, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen:

a. indien de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in surseance van betaling komt te verkeren;

b. indien een verzoek tot faillietverklaring wordt ingediend tegen de Wederpartij, dan wel een verzoek tot surseance van betaling;

c. indien de Wederpartij haar crediteuren een akkoord aanbiedt;

d. indien de onderneming van de Wederpartij staakt of dreigt te staken;

e. indien na het sluiten van de Overeenkomst Van Straaten ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet, niet juist en/of niet tijdig zal nakomen en/of indien naar het oordeel van Van Straaten inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden;

f. de Wederpartij enige op haar krachtens tussen Van Straaten en de Wederpartij gesloten Overeenkomst of krachtens de wet op de Wederpartij rustende verplichting de verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en in verzuim verkeert;

g. indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Van Straaten kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

h. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Van Straaten kan worden gevergd.

16.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst zijn alle vorderingen van Van Straaten op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar en heeft Van Straaten recht op betaling van de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

16.3 Indien de beëindiging op grond van artikel 15.1 aan de Wederpartij toe te rekenen is, heeft Van Straaten recht op vergoeding van haar schade, daaronder begrepen de kosten, die zij daardoor lijdt.

Artikel 17 AANSPRAKELIJKHEID VAN STRAATEN


17.1 Indien Van Straaten jegens de Wederpartij aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld:

a. Van Straaten is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat Van Straaten is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste gegevens/bestanden.

b. Van Straaten is nimmer aansprakelijk voor de door de Wederpartij geleden gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie.

c. De aansprakelijkheid van Van Straaten tegenover de Wederpartij is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Van Straaten in voorkomend geval uitkeert;

d. In het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Van Straaten - om welke reden dan ook - niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van Van Straaten is beperkt tot - de nettowaarde van de factuur ter zake de Goederen en/of Diensten waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft dan wel indien meerdere facturen betrekking hebben op de schadeveroorzakende gebeurtenis, de netto waarde van de laatste van deze reeks door Van Straaten aan de Wederpartij verzonden facturen voorafgaand aan het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis, - dan wel, indien aan de schadeveroorzakende gebeurtenis geen levering van Goederen en/of Diensten ten grondslag ligt, ofwel geen factuur daarvoor verzonden is, de netto waarde van de laatste door Van Straaten aan de Wederpartij verzonden factuur voorafgaand aan het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis;

e. In het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Van Straaten - om welke reden dan ook - niet tot uitkering overgaat, geldt dat de totale aansprakelijkheid van Van Straaten jegens de Wederpartij ter zake van aan haar toerekenbaar niet of niet-tijdig en/of niet deugdelijk presteren of uit enige andere hoofde - ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen - in geen geval meer zal bedragen dan de netto waarde van de laatste door Van Straaten aan de Wederpartij verzonden factuur voorafgaand aan het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis.

17.2 Deze beperkingen gelden enkel niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Van Straaten en/of van leidinggevenden van Van Straaten.

17.3 Alle ondergeschikten van Van Straaten kunnen zich tegenover de Wederpartij en zo nodig ook tegenover derden op gelijke voet als Van Straaten beroepen op de bovenstaande bepalingen.

17.4 Schade waarvoor Van Straaten aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Van Straaten gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien de Wederpartij aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden.

17.5 Een aansprakelijkheidsvordering jegens Van Straaten vervalt binnen 12 maanden nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schade-toebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 18 VRIJWARING


18.1 De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, verliezen, kosten en onkosten, die Van Straaten of derde partijen lijden als gevolg van of in verband met een tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst door de Wederpartij, ongeacht of die schade is veroorzaakt door de Wederpartij, diens personeel of een andere (rechts)persoon of zaak waarvoor de Wederpartij rechtens aansprakelijk is.

18.2 De Wederpartij vrijwaart Van Straaten volledig voor alle aanspraken van derden ter zake van schades, verliezen, kosten en onkosten van derde partijen die voortkomen uit of verband houden met een tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst door de Wederpartij, maar is uitdrukkelijk niet beperkt tot aanspraken zoals bedoeld in artikel 6:185 jo. 190 Burgerlijk Wetboek, alsmede het in die artikelen genoemde franchisebedrag, alsook aanspraken wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht in verband met het geleverde.

18.3 Indien Van Straaten uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Van Straaten zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

18.4 De Wederpartij draagt zorg voor een adequate verzekering ter zake van het uitvoeringsrisico als hiervoor bedoeld af te dekken. De Wederpartij is op eerste verzoek van Van Straaten gehouden aan te tonen dat hij aan deze verplichting heeft voldaan. Het eigen risico komt te allen tijde voor rekening van de Wederpartij. Indien de Wederpartij in verband zijn eventuele aansprakelijkheid jegens Van Straaten aanspraak op een uitkering krachtens een verzekeringsovereenkomst kan doen gelden, dan dient de Wederpartij ervoor zorg te dragen dat deze uitkeringen rechtstreeks aan Van Straaten geschieden. Een eventuele uitkering aan Van Straaten op grond van een door de Wederpartij gesloten verzekeringsovereenkomst tast de vorderingen tot schadevergoeding van Van Straaten op de Wederpartij, voor zover deze de uitkering overtreffen, niet aan.

18.5 De Wederpartij is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

18.6 Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Van Straaten, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Van Straaten en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Wederpartij.

 

Artikel 19 INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHTEN, HALFFABRIKATEN, PRODUCTIEMIDDELEN


19.1 De Wederpartij garandeert Van Straaten dat de uitvoering van de Overeenkomst geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van een derde.

19.2 Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder, maar niet beperkt tot merk-, auteurs-, model- en databankenrechten, die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zijn gebruikt of ontstaan en/of in de Goederen of in een advies zijn opgenomen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot analyses, overzichten, producten, productieprocessen, toepassingen, concepten, ontwerpen, tekeningen, uitvindingen, modellen, technieken, werken, werkwijzen, uitkomsten, creaties, presentaties, computerprogramma’s, know how, gegevensverzamelingen en overige kennis, komen uitsluitend toe aan Van Straaten, tenzij anders overeengekomen.

19.3 De Wederpartij zal alle intellectuele eigendomsrechten van Van Straaten steeds volledig respecteren.

19.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan om deze intellectuele eigendomsrechten zelf openbaar te maken, te verveelvoudigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen, af te leveren, anderszins te verhandelen of te doen inschrijven, anders dan de geleverde Goederen te gebruiken conform het gebruik waarvoor deze zijn bestemd.

19.5 Alle door Van Straaten in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigde zaken, zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen, met uitzondering van de Goederen, blijven eigendom van Van Straaten, ook als de Wederpartij een vergoeding betaald heeft voor de vervaardiging hiervan. Van Straaten is niet gehouden deze zaken aan de Wederpartij af te geven noch om deze te bewaren.

19.6 Indien Van Straaten de Overeenkomst op verzoek van de Wederpartij uitvoert met behulp van of met verwerking van door de Wederpartij aangeleverde productiemiddelen, halffabricaten of materialen, dan geschiedt dit volledig op risico van de Wederpartij. Alle gevolgen hiervan leveren nimmer een tekortkoming aan de zijde van Van Straaten op.

 

Artikel 20 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING


20.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Van Straaten partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

20.2 De rechter te Noord-Holland, locatie Haarlem, Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Van Straaten het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 21 AUTHENTIEKE VERSIE

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is leidend. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, prevaleert de Nederlandstalige tekst.
Marc Hagens
Persoonlijk advies
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Marc.